DYNAMITE CARP CUP II.

10.6. - 13.6. 2021

(registrace závodníků 9. června 2021)

Dynamite Carp Cup je non-stop závod pro kapraře, kteří si chtějí ověřit své technické dovednosti. Veškeré zakrmování, nahazování a zdolávání je povolené pouze ze břehu bez použití lodí nebo zavážecích loděk atd.

Soutěže se může zúčastnit každý od 14ti let (v doprovodu dospělé osoby).

Pouze 10 soutěžních týmů.

Organizátorem této soutěže je společnost Jezero-Chvojnice, s.r.o., která bude mít absolutní kontrolu a možnost rozhodovat o pravidlech soutěže.

I t i n e r á ř

 Středa 9. června 2021 - příjezd na místa, registrace od 16:00 hod.
při registraci si závodní tým vylosuje pořadí losování lovného místa
od 18:00 hod.
losování a uvítací párty
Čtvrtek 10. června 2021 - start soutěže v 09:00 hod.
Neděle 13. června 2021 - ukončení soutěže v 10:00 hod. předání cen kolem 12:00 hod

R e g i s t r a c e

A01
Soutěžní tým tvoří dva lovící, nebo dva lovící plus doprovodná osoba. Doprovodná osoba musí být přihlášena současně se soutěžním týmem.
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele.
Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Musí tak učinit nejpozději 14 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá nárok na vrácení peněz a startovné propadá.
V žádném případě není možné prodat startovní místo komukoli, kdo není řádně přihlášený mezi náhradníky a není na řadě.  
Porušení těchto pravidel bude trestáno doživotním vyloučením ze všech závodů na Jezeru Chvojnice.
Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace nejpozději do 18:00 hod., může do závodu nastoupit později. Zůstává na něho místo, které zbylo a dostává žlutou kartu. Musí se ale dostavit nejpozději do startu celé soutěže do 09:00 hod.. Pokud se nedostaví, bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.
Soutěžící tým musí být do startu kompletní, jinak je ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.

A02
Všichni soutěžící a doprovodné osoby podepíší registrační list a potvrdí tak souhlas s pravidly a ostatními podmínkami soutěže. 

P r a v i d l a   r y b o l o v u

B01
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty.
V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet.
První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 10 kg.
Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen a nemůže se zúčastnit žádných dalších závodů na Jezeru Chvojnice.

B02
Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to z místa, kde je cedule s číslem místa.
Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.

B03
Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jiným účelem než podebrání ulovené ryby a vrácení zpět do vody !

B04
Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí vnadící roury, vnadící lopatky, vnadících raket, praků, vnadících košíčků a podobně. Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo z jiného místa.

B05
Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).

B06
Povolené nástrahy a krmeni - boilie, pelety, partikly a method mixy.
Zakrmování je povoleno ihned po vylosování a příjezdu na lovné místo ve středu 9. června 2021.
Před začátkem soutěže dne 9. června 2021 veškeré pruty zůstat uložené v autě, nebo obalu a soutěžící je smí vybalit až ráno 10. června 2021 od 06:00 hod. před samotnou soutěží.

B07
Umisťování markerů je povoleno pomocí prutů.

B08
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím, rozhodčím a doprovodným osobám.

B09
Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s jemnou síťkou, Klin-ik na ošetření, háčky s mikroprotihrotem atd. Vše dle pravidel, která platí běžně na Jezeru Chvojnice ! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící tým vpuštěn do soutěže.

 B10
Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.

B11
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.

B12
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky na kapry pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení.
JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO!

B13
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.

B14
V případě, že se oba z týmu vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jejich pruty odstraněny z vody.  

B15
Veškeré návštěvy soutěžících musí být nahlášeny předem hlavnímu rozhodčímu.
Návštěvy autem jsou povoleny pouze po předešlé kontrole auta od rozhodčích na parkovišti před domem správce Jezera Chvojnice. V žádném případě nesmí vjet autem bez kontroly. Při porušení bude tým potrestaný žlutou kartou a penalizací mínus 10 kg. Při opakování  pak kartou červenou.

P r a v i d l a   s o u t ě ž n í h o   k l á n í

C01
Oficiální zahájení soutěže proběhne ve čtvrtek 9. června 2021 v 09:00 hod.

C02
Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají kapři s váhou minimálně 6 kg a více.

C03
Do bodování se započítávají pouze 4 nejtěžší ulovení kapři.

C04
Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček S MIKROPROTIHROTEM.

C05
Živé nástrahy jsou přísně zakázány.

C06
Povoleny jsou pouze háčky s mikroprotihrotem. ZAKÁZÁNY jsou háčky typu Longshank (Piggyback, Banana), nebo typu Hayabusa M1 nebo háčky typu Circle. Nutností je podložka pod kapra, kterou si soutěžící musí zajistit sami. Všechny ryby včetně Amurů a Línů se musí odháčkovat na polité podložce a šetrně pak vrátit do vody. Je přísně zakázáno pokládat všechny druhy ryb na zem.
Porušení pravidel bude trestáno žlutou kartou a penalizací mínus 10 kg.

C07
Pruty mohou být umístěny maximálně 3 m od kolíku označující číslo místa.

C08
Každý soutěžní tým smí chytat jen na čtyři pruty, dva další je možné mít v rezervě pro případ, že by se jim některý zlomil či jinak poškodil.

C09
Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do registrace nepočítá.

C10
Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže.
V opačném případě již nebude úlovek registrován.

C11
Oficiální zakončení soutěže proběhne v neděli 13. června 2021 v 10:00 hod. 

P o s t u p   p ř i   z a z n a m e n á n í   ú l o v k u

 D01
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí.

 D02
Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody.

D03
Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího. Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno soutěžícího, který úlovek chytil
- číslo stanoviště
- čas zvážení ryby
- váha úlovku v kilogramech

D04
Pokud bude probíhat během závodu čipování a skenování kaprů, bude metodika postupu upřesněna při zahájení závodu.
Závodníci jsou povinni dodržovat stanovenou metodiku potupu při čipování a skenování kaprů.

H o d n o c e n í   u l o v e n ý c h   k a p r ů

E01
Úlovky kaprů - sčítají se hmotnosti v kilogramech 4 nejtěžších ulovených kaprů. Tým, který bude mít nejvyšší součet 4 nejtěžších kaprů, vyhrává.

E02
Bude udělena cena za prvního uloveného bodovaného kapra a největšího (nejtěžšího) kapra. Pokud uloví dva rybáři kapra o stejné hmotnosti, vyhrává ten, kdo ho zdolal jako první.

D o p r o v o d n á   o s o b a

F01
Každý ze soutěžních týmů může mít pouze jednu doprovodnou osobu. Tato osoba je bezplatná.

F02
Doprovodná osoba má stejná práva a povinnosti jako zbývající členové týmu.

D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í

G01
Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže.

G02
Zabít, zranit, přepravovat či prodávat jakýkoli úlovek je striktně zakázáno!

G03
Soutěžící týmy berou na vědomí, že před bouřkou nebo silným větrem, kdy hrozí nebezpečí vyvrácení stromů nebo pádu větví na chytací místo, může vyhledat úkryt v domě správce, kde jsou mu k dispozici prostory domu.

Setrvat na chytacím místě nebo jinde v lese může pouze na vlastní nebezpečí !

* Pořadatel Jezero-Chvojnice, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel.